Gebruiksvoorwaarden

1. DEFINITIES

  • Bezoeker = één ieder die de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme bezoekt of van (een deel van) deze site of de Informatie gebruik maakt.
  • Informatie = gegevens, inlichtingen, aanbiedingen, materialen, documenten, afbeeldingen, bestanden enz., die zich op de sites van Stichting Achterhoek Toerisme bevinden.
  • VVV = Eén van de plaatselijke VVV's in de Achterhoek.
  • Sites van Stichting Achterhoek Toerisme = alle pagina's, in welke taal dan ook, waar deze Gebruiksvoorwaarden door Stichting Achterhoek Toerisme op van toepassing zijn verklaard of waarop door Stichting Achterhoek Toerisme naar deze Gebruiksvoorwaarden wordt verwezen.
  • Gebruiksvoorwaarden = de voorwaarden zoals hieronder weergegeven.

2. TOEPASSELIJKHEID

2.1 Op het bezoek van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme en het gebruik van de Informatie (waaronder alle aanbiedingen op de sites van Stichting Achterhoek Toerisme en alle diensten die Stichting Achterhoek Toerisme verleent) zijn deze Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Indien de Bezoeker de Gebruiksvoorwaarden niet wenst te aanvaarden, kan de Bezoeker geen gebruik maken van de door Stichting Achterhoek Toerisme aangeboden aanbiedingen en diensten.
2.2 Stichting Achterhoek Toerisme heeft het recht de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig en zonder voorafgaande aankondiging aan te passen of te wijzigen. Stichting Achterhoek Toerisme zal de Bezoeker op de hoogte stellen van eventuele aanpassingen of wijzigingen door aankondiging hiervan op de homepagina van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme.

3. EIGENDOMS- EN GEBRUIKERSRECHTEN

3.1 Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder alle rechten van intellectueel eigendom, waaronder mede begrepen auteursrechten en merkrechten, op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen, op de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme en de Informatie bij Stichting Achterhoek Toerisme.
3.2 De Bezoeker is ten aanzien van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme en de Informatie slechts bevoegd de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme door te bladeren en de Informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden naar een informatiedrager. Op alle reproducties dient de copyrightvermelding (©Stichting Achterhoek Toerisme) duidelijk zichtbaar te zijn.
3.3 De Informatie mag op geen enkele wijze worden aangepast en afbeeldingen mogen niet afzonderlijk van de begeleidende tekst worden gebruikt. Geen enkel deel van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme mag worden opgeslagen of gereproduceerd in een andere website of worden geframed.
3.4 De Bezoeker of een derde mag niet, anders dan door middel van een hyperlink, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Achterhoek Toerisme, een koppeling, deep-link of gateway aanbrengen tussen de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme, de Falk-ABT-fietsrouteplanner en enige andere (internet) site, (meta) searchengine of computernetwerk.
3.5 Ieder ander gebruik dan hiervoor aangegeven, is niet toegestaan. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden zijn verleend, zijn voorbehouden.
3.6 Bij (ongeoorloofd) gebruik of reproductie in strijd met deze bepalingen zal de inbreukmakende partij zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring een boete verschuldigd zijn van EUR 5.000,-. De inbreukmakende partij dient zijn inbreukmakende handelingen direct te staken en is voor elke dag dat deze inbreuk voortduurt, na hiervan door Stichting Achterhoek Toerisme op de hoogte te zijn gesteld, bovenop de voornoemde boete een bedrag verschuldigd van EUR 250,-.

4. AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Hoewel Stichting Achterhoek Toerisme ernaar streeft dat de Informatie juist is, geeft Stichting Achterhoek Toerisme geen enkele garantie ten aanzien van de juistheid of volledigheid van de Informatie of de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme.
4.2 De Bezoeker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Informatie en de Bezoeker zal de Informatie zelf op juistheid en volledigheid toetsen.
4.3 Stichting Achterhoek Toerisme is niet aansprakelijkheid voor enige schade ten gevolge van: 
(a) het gebruik of de inhoud van de sites van Stichting Achterhoek Toerisme of de Informatie; 
(b) het gebruik of de inhoud van Informatie op enige site waarnaar op de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme een link is opgenomen of enige site waarop een link is opgenomen naar de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme;
(c) inbreuk op rechten van derden door (het gebruik van) de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme of de Informatie.
Het voorgaande geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Stichting Achterhoek Toerisme.
4.4 Indien via de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme overeenkomsten tussen de Bezoeker en derden tot stand komen is Stichting Achterhoek Toerisme op generlei wijze betrokken bij dergelijke transacties. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet van toepassing op dergelijke transacties en Stichting Achterhoek Toerisme is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade ten gevolge van dergelijke transacties of de gevolgen daarvan.
4.5 Hoewel Stichting Achterhoek Toerisme ernaar streeft dat de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme gewoonlijk 24 uur per dag beschikbaar zijn, is zij niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet beschikbaar zijn van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme om welke reden dan ook. Toegang tot de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme mag tijdelijk of permanent opgeschort worden zonder voorafgaande waarschuwing. Stichting Achterhoek Toerisme heeft te allen tijde het recht om een Bezoeker of andere partij zonder opgave van redenen toegang tot de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme te ontzeggen en behoudt zich het recht voor daartoe technische voorzieningen te treffen. Stichting Achterhoek Toerisme is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge hiervan.

5. APPARATUUR

5.1 De Bezoeker is verantwoordelijk voor de aanschaf, het gebruik en het onderhoud van alle telefonie, computer hardware en andere apparatuur benodigd om de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme te bezoeken en gebruiken. Stichting Achterhoek Toerisme is niet aansprakelijk voor schade aan de apparatuur van de Bezoeker veroorzaakt door het gebruik of bezoek van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme.

6. PERSOONLIJKE INFORMATIE

6.1 Tijdens het bezoek van de Sites van Stichting Achterhoek Toerisme wordt persoonlijke informatie van de bezoeker verzameld en verwerkt door Stichting Achterhoek Toerisme. Informatie over de verzameling en de verwerking van deze persoonlijke informatie is te vinden in de privacyverklaring van Stichting Achterhoek Toerisme.

7. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

7.1 De Gebruiksvoorwaarden en iedere (andere) overeenkomst tussen de bezoeker en Stichting Achterhoek Toerisme wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht. 
7.2 Geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, Nederland. Dit heeft geen gevolgen voor het beroep dat een bezoeker kan doen op lokale of internationale regelgeving of verdragen, uitsluitend voor zover dit dwingend rechtelijke bepalingen zijn en deze van toepassing zijn op de relatie tussen Stichting Achterhoek Toerisme en de bezoeker.
7.2 De Bezoeker is verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke wetgeving van het land waarvandaan de Bezoeker de sites van Stichting Achterhoek Toerisme bezoekt.
7.3 Indien deze Gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten blijken, worden partijen geacht een regeling ter zake overeengekomen te zijn die in strekking en werking het meest aansluit bij, het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van), deze Gebruiksvoorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is.
7.4 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in het Nederlands. Voor interpretatie zal deze Nederlandse tekst dan ook bepalend zijn.